+370 5 203 4977

Bendrieji reikalavimai projektams

 

Lengvatinės paskolos JESSICA iniciatyvos lėšomis teikiamos projektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1. daugiabutis namas, kurį ketinama atnaujinti, pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų;

2. investiciniame plane numatyta pasiekti ne mažesnę kaip D pastato energinio naudingumo klasę ir ankstesnes skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 20 procentų;

3. namo atnaujinimui pritaria ne mažiau kaip 55 procentai visų butų ir kitų patalpų savininkų;

4. daugiabučiui atnaujinti taikomos šios valstybės remiamos priemonės:

 

JESSICA Kontroliuojančio fondo lėšomis gali būti finansuojama:

 

1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1.1. šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

1.1.1. šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

1.1.2. balansinių ventilių ant stovų įrengimas

1.1.3. vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

1.1.4. šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas

1.1.5. individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose;

1.2. ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;

1.3. stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai;

1.4. fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;

1.5. balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;

1.6. laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;

1.7. butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;

1.8. rūsio perdangos šiltinimas;

1.9. liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

 

2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

2.1. kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

 

Informaciją apie 2015 - 2017 m. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo suteiktas lengvatines paskolas rasite čia.

 

Informaciją apie 2013 - 2014 m. JESSICA fondo suteiktas lengvatines paskolas rasite čia.

 

Išsamesnė informacija apie finansavimą pateikta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų teikimo tvarkos apraše. Taip pat galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4661 bei el. paštu daugiabuciai@vipa.lt.

 

Daugiau apie daugiabučių namų atnaujinimą skaitykite www.atnaujinkbusta.lt ir www.am.lt