+370 5 203 4977
Finansavimo būdai
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

Galimi pareiškėjai

Valstybei nuosavybės teise priklausantį (-čius) viešąjį (-uosius) pastatą (-us) patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai, išskyrus valstybės įmones, ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Paskolos terminas

iki 20 metų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje nurodytos viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo priemonės (taip pat atstatomieji ir kiti rangos darbai, kurie yra būtini atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus diegiant šias priemones), kuriomis atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriomis užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė.

PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais įstatymais, Paskolos gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

iki 24 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas 12 mėn.) 

Paskolos dydis

iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai Paskolos gavėjas yra ne ETPT;

iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai Paskolos gavėjas yra ETPT.

Reikalavimai projektams

Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas:

- pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė;

- siekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė;

- pastatą numatoma naudoti pagal paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų, taip pat visą projekto atsipirkimo laikotarpį, tačiau ne trumpiau nei 10 metų planuoti ir skirti reikiamo dydžio lėšas pastatui šildyti ir (arba) vėsinti, eksploatuoti, pastato priežiūrai užtikrinti ir projekto investicijoms apmokėti;

- siekiama ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą pastate.

Administravimo mokesčiai 

netaikomi sutarties pasirašymo, paskolos išmokėjimo, išankstinio paskolos grąžinimo ar bet kokie kiti su paskolos administravimu susiję mokesčiai.

Paskolos grąžinimo atidėjimas

Paskolos ir palūkanų grąžinimas gali būti atidedamas projekto įgyvendinimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.

Paskolos grąžinimas

Paskolos gavėjas paimtą paskolą grąžina ir moka palūkanas Finansuotojui.

Paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių.

Delspinigiai

0,02 proc. laiku nesumokėtos įmokos už kiekvieną pradelstą dieną.

Turto įkeitimas

Nekilnojamo turto įkeitimas netaikomas. Gali būti taikomos/nustatomos kitos reikalavimo prievolių užtikrinimo priemonės (pvz. laidavimas ir/ar garantijos, ir/ar sąskaitos įkeitimas).

 

* Išsamesnė informacija Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonės įgyvendinimo sąlygas ir reikalavimus rasite tvarkos Apraše.