+370 5 203 4977
Finansavimo schema
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Finansuojami projektai
Teisės aktai
DUK

 

* Į Jūsų užklausą bus atsakyta per 5 darbo dienas. Jeigu norite gauti atsakymą asmeniškai, prašome nurodyti savo kontaktus.  

 

Turime pasirašę valstybės paramos sutartį su Būsto energijos taupymo agentūra. Ką toliau turėtume daryti, norėdami gauti paskolą iš VIPA namo atnaujinimui?
Visą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo schemą galite peržiūrėti čia. 
Per 90 dienų nuo valstybės paramos sutarties sudarymo projekto administratorius turėtų suorganizuoti antrąjį savininkų balsavimą (dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo) ir, turėdamas jo rezultatus, kreiptis į VIPA pateikiant nustatytos formos paraišką su priedais. Įvertinusi ir išnagrinėjusi gautus dokumentus, VIPA pateikia atsakymą dėl paraiškos finansavimo per 30 dienų.
Paskolos sutartis sudaroma įvykdžius rangos darbų pirkimą ir pateikus kitus VIPA sprendime nurodytus privalomus dokumentus. 

 

Ar galima teikti vieną paraišką keliems namams?
Ne, kiekvienam daugiabučiam namui teikiama atskira paraiška. Taip pat bus pasirašomos atskiros paskolos sutartys. Tuo atveju, jeigu vienas projekto administratorius teikia kelias paraiškas, jis gali savo steigimo ir veiklos ir su ja susijusius dokumentus pateikti tik vieną kartą su pirmąja paraiška. Teikdamas kitas paraiškas lydraštyje nurodo, kad tokie dokumentai jau yra pateikti, pažymėdamas, prie kurios paraiškos jie yra pridėti.

 

Jeigu projekto administratorius teikia kelias paraiškas, ar reikia su kiekviena paraiška pateikti projekto administratoriaus steigimo ir veiklos dokumentus?
Ne, jeigu vienas projekto administratorius teikia kelias paraiškas ar jau yra pateikęs paraišką, teikdamas kitas paraiškas lydraštyje nurodo, kad tokie dokumentai yra pateikti, pažymėdamas, prie kurios paraiškos jie yra pridėti.

 

Jeigu projekto administratorius, teikiantis paraišką yra ir savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius, ir namo, dėl kurio teikia paraišką, bendrojo naudojimo objektų valdytojas, ar jam reikalinga pavedimo sutartis?
Ne, tokiu atveju, kai projekto administratorius yra daugiabučio namo, dėl kurio teikiama paraiška, bendrojo naudojimo objektų valdytojas, jam nereikalinga pavedimo sutartis, net jeigu namas atnaujinamas pagal savivaldybės programą, kurios įgyvendinimo administratorius jis yra.

 

Kokia informacija turi būti pateikta pažymose apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas?
VIPA paskolų daugiabučiams namams atnaujinti tvarkos apraše nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų, turinčių daugiau kaip 90 kalendorinių dienų pradelstų mokėjimų komunalinių paslaugų teikėjams, finansų ir lizingo bendrovėms, kitoms institucijoms bei organizacijoms, viršijančių 300 EUR, skaičius bendruoju atveju neturi būti didesnis kaip 10 procentų visų butų ir kitų patalpų savininkų. Butų, nuosavybės teise priklausančių savivaldybėms, įsiskolinimai nėra sumuojami prie bendrų daugiabučio namo įsiskolinimų. Projekto administratorius teikdamas paraišką turi pateikti pažymas tik iš komunalinių (elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens, dujų tiekimo, bendrojo naudojimo objektų valdytojų) paslaugų teikėjų apie gyventojus, kurie yra skolingi daugiau kaip 90 k. d., nurodant įsiskolinimo dydį.
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1725 aktualia redakcija, “2.6. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir finansuotojas turi teisę daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto <…> tikslais kreiptis į komunalines <…> paslaugas teikiančius asmenis dėl informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus gavimo, o komunalines paslaugas teikiantys asmenys šią informaciją pagal gautus raštu prašymus bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir finansuotojams suteikia nurodydami bendrą su daugiabučiu namu susijusį įsiskolinimo dydį ir pradelstų mokėjimų laiką”. 
Pažymos iš komunalinių paslaugų teikėjų ir (arba) bendrijos dėl mokėjimų vykdymo turi būti parengtos ir (ar) išduotos ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki paskolos paraiškos pateikimo VIPA dienos.


Kokios pagrindinės VIPA paskolos sąlygos?
Visos pagrindinės VIPA sąlygos nustatytos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tvarkos apraše.
Paskola, kuriai taikomos 3 proc. fiksuotos palūkanos, suteikiama iki 20 metų. Paskolą gyventojų vardu arba savo vardu, gyventojų naudai ima projekto administratorius, kuris gali būti savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo). Lengvatinės renovacijos paskolos teikiamos nereikalaujant turto įkeitimo. Projekto administratoriui pateikus atliktus rangos darbus pagrindžiančius dokumentus apmokami statybos darbai (pinigai išmokami tiesiogiai rangovams už atliktus darbus).
Paskolos arba paskolos ir palūkanų grąžinimą galima atidėti iki 30 mėnesių nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos. Netaikomi jokie papildomi paskolos išdavimo, paskolos administravimo, sutarties sąlygų keitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai. Gyventojams turintiems teisę gauti kompensaciją paskolą ir palūkanas kompensuoja valstybė.

 

Kaip paprastam žmogui apskaičiuoti ir suvokti finansinę renovacijos naudą?
Apskaičiuoti ir suvokti finansinę renovacijos naudą turi padėti investicijų planas, kurį būtų galima apibūdinti kaip būsimo namo atnaujinimo (modernizacijos) santrauką, kurioje išnagrinėjami visi galimi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai, pateikiamas projekto finansinis pagrindimas bei preliminarus, su konkrečiu projektu susijusių, rizikų įvertinimas. Investicijų planas yra ne tik formali daugiabučio namo techninę ir energinę būklę nustatanti studija, bet pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis įvertinamas investicijų poreikis bei, skyrus paskolą, ruošiamos techninės užduotys daugiabučio namo techninio projekto parengimo bei rangos darbų pirkimų dokumentams. Ruošiantis namo atnaujinimui ir rengiant namo investicijų planą svarbiausia yra su gyventojais išsiaiškinti realią daugiabučio techninę ir energinę būklę, aptarti tinkamiausius sprendimus ir nepamiršti įvertinti galutinį investicijų apimties variantą. Dažnai kartojasi tos pačios klaidos: netinkamai įvertinami darbų kiekiai apimantys individualius sprendimus (pvz., langų ar planuojamų įstiklinti balkonų skaičius) arba netinkamai suskaičiuojamas  reikiamas modernizuoti patalpų plotas. 

 

Kada pradedamos skaičiuoti palūkanos?
Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmosios išmokos rangovui ir skaičiuojamos tik nuo išmokėtos sumos, o ne nuo sumos, dėl kurios pasirašyta sutartis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad palūkanos skaičiuojamos ir tuomet, kai jų mokėjimas yra atidedamas. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas sudaromas pasibaigus paskolos ir (ar) palūkanų mokėjimo atidėjimui, kuris dažniausiai baigiasi praėjus dvejiems mėnesiams nuo valstybės paramos gavimo dienos. Pradėjus grąžinti paskolą, palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

 

Kas yra atidėtos palūkanos?
Jei sudarant Paskolos sutartį numatomas mokėjimo atidėjimas (t.y. laikotarpis, kurio metu Paskolos gavėjai neprivalo grąžinti gautos paskolos arba grąžinti paskolos ir mokėti palūkanų), tai šiuo laikotarpiu nuo rangovui už statybos darbus išmokėtos paskolos dalies yra skaičiuojamos ir kaupiamos atidėtos palūkanos. Pasibaigus paskolos grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo atidėjimo laikotarpiui, sukaupta palūkanų suma yra išdalinama lygiomis dalimis likusiam sutarties galiojimo laikotarpiui, per kurį buto ar kitos patalpos savininkai privalo grąžinti atidėjimo laikotarpiu sukauptas atidėtas palūkanas. 
 

Kaip išmokama paskola?
Mokėjimo prašymai teikiami prisijungus VIPA vykdytojų zonoje. Paskolos lėšos išmokamos vienu arba keletu mokėjimų, pervedant jas tiesiogiai į Rangovo (-ų) sąskaitą (-as) pagal Projekto administratoriaus pateiktus tinkamus Mokėjimo prašymus. Kartu su Mokėjimo prašymais Projekto administratorius Paskolos davėjui privalo pateikti: tinkamą Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą, galiojančios rangos darbų sutarties ir jos priedų kopijas, Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones ir kitus Agentūros nurodytus dokumentus.
Su pirmu Mokėjimo prašymu taip pat turi būti pateikta statybos leidimo kopija ir nuotraukos ar kt. įrodymai apie tinkamą projekto viešinimą, o su galutiniu - Statybos užbaigimo akto kopija ir energinio naudingumo sertifikatas, sudarytas po namo atnaujinimo.


Kodėl mano įmoka skiriasi nuo kitų butų ir kitų patalpų savininkų?
Sudarant paskolos grąžinimo grafiką vadovaujamasi Projekto administratoriaus su mokėjimo prašymais teikta informacija apie atliktus statybos rangos darbus. Investicijos skirstomos atsižvelgiant į statybos darbų įgyvendinimo metu Nekilnojamojo turto registre registruotą buto naudingąjį (patalpos bendrąjį) plotą bei į konkrečiam butui tenkančias individualiąsias investicijas (pvz. balkonų stiklinimas, radiatorių keitimas ir t.t.). 


Ką daryti, jei manau, kad dalis darbų buvo neatlikta, tačiau buvo įtraukti į man priklausantį grafiką (pvz., langų keitimas)?
Visais su statybos darbais susijusiais turėtumėte kreiptis į projekto administratorių, kadangi jis yra atsakingas už rangovo sudarytų statybos perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir mokėjimo prašymų VIPAI teikimą. Taip pat, vadovaujantis aktualia LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1725 redakcija Projekto administratorius „95. Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas <...> butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams).“


Ar kiekvieną mėnesį yra pateikiama sąskaita už renovaciją?
Sąskaita nėra pateikiama, nes įmokos turi būti atliktos vadovaujantis paskolos grąžinimo grafiku, kuris Jums pateikiamas, prieš prasidedant paskolos grąžinimui.


Kaip tinkamai sumokėti paskolos įmoką?
Svarbiausia tinkamai ir laiku mokėti įmokas, kaip tai nurodyta paskolos grąžinimo grafike. Taip pat atkreiptinas dėmesys į mokėjimo paskirtį – būtina nurodyti paskolos sutarties numerį, pastato adresą ir buto ar patalpos numerį, už kurį mokama. Laikantis šių nurodymų užtikrinamas sklandus įmokų gavimas ir užskaitymas VIPA.


Kada turiu gauti mokėjimo grafiką ir ką daryti, jeigu jo negavau?
Mokėjimo grafikas turi būti pateiktas iki paskolos grąžinimo pradžios, kuri skaičiuojama nuo paskolos sutartyje nurodyto paskolos grąžinimo atidėjimo pabaigos (dažniausiai – 2 mėnesiai nuo projekto pabaigimo ir valstybės paramos gavimo). Mokėjimo grafikas yra siunčiamas registruotu paštu arba pateikiamas projekto administratoriaus, atsakingo už Jūsų daugiabutį, tačiau, jeigu mokėjimo grafiko laiku negavote, susisiekite su VIPA Aktyvų administravimo skyriaus finansininku
.
 

Ar galiu sumokėti renovacijos įmokas už kitą asmenį?
Taip, galite, tačiau būtina mokėjimo paskirtyje nurodyti paskolos sutarties ir buto ar patalpos, už kurį mokama, adresą ir numerį. 


Jei sumokėsiu didesnę nei numatyta grafike paskolos įmoką, ar dings permokėta suma?
Ne. Gavus didesnę įmoką nei numato paskolos grąžinimo grafikas, laikomasi šio eiliškumo: pirmiausia dengiami einamieji mokėjimai, o likutis įskaitomas kaip permoka, kuria dengiami ateities mokėjimai.

Kaip ir kokiu būdu galiu atlikti išankstinį grąžinimą?
Paskola ar jos dalis (minimalus dydis numatomas paskolos sutartyje) gali būti grąžinta prieš sutartyje nustatytą galutinį grąžinimo terminą. Grąžinti paskolą dalimis prieš terminą galima ne dažniau kaip kartą per 6 mėnesius. Norint grąžinti paskolą ar jos dalį prieš terminą reikalinga ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki faktinės mokėjimo dienos informuoti VIPA, pranešime nurodant: sutarties rekvizitus, buto ar kitos patalpos savininko, kuris grąžina paskolą ar jos dalį prieš terminą, duomenis, grąžinamos paskolos sumos dydį (prašymo formą galite rasti čia).


Ar reikia mokėti įmokas, jeigu turiu teisę gauti socialinę paramą?
Jeigu turite teisę gauti socialinę paramą įmokų mokėti nebūtina, nes kompensacijos laikotarpiu už Jus įmokas sumokės savivaldybė, tačiau turite pateikti VIPA reikalingus tai įrodančius dokumentus. 


Kokius veiksmus turiu atlikti, jeigu turiu teisę gauti socialinę paramą ir noriu, kad man būtų kompensuotos įmokos už buto renovaciją?
Tam, kad įmokos būtų kompensuotos, yra privaloma pateikti pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą. Asmuo, turintis teisę į socialinę paramą, turi kreiptis į savivaldybę ir gauti minėtą pažymą, kurią turėtų pateikti VIPA arba projekto administratoriui, atsakingam už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) klausimus.


Ką daryti įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje?
Įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje, reikia pateikti VIPAI registrų centro išrašą dėl nuosavybės teisės pasikeitimo ir susisiekti su VIPA finansininku dėl atnaujinto mokėjimo grafiko pateikimo.


Ką daryti, jeigu noriu perleisti/parduoti renovuotą butą kitam asmeniui?
Norint perleisti/parduoti butą, būtina užpildyti prašymo formą ir pridėti joje nurodytus dokumentus bei atsiųsti prašymo kopiją VIPA, el. paštu info@vipa.lt. Prašymo formą galite rasti čia.