+370 5 203 4977
Garantijos schema
Garantijai gauti sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Gautos paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

* Į Jūsų užklausą bus atsakyta per 5 darbo dienas. Jeigu norite gauti atsakymą asmeniškai, prašome nurodyti savo kontaktus.  

 

Kaip apskaičiuojamas 40% elektros energijos sutaupymas?

 

Projekto vertinimo metu bus tikrinama, ar planuojami pasiekti elektros energijos sutaupymai yra ne mažesni kaip 40 %. Šie sutaupymai vertinami remiantis norminiu elektros energijos suvartojimu prieš ir po modernizacijos, skaičiuojant nuo miesto gatvių apšvietimo modernizuojamos sistemos arba sistemos dalies, laikant, kad ši sistema yra naudojama racionaliai, vadovaujantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Siekiant įsitikinti, kad Projektu buvo pasiektas ne mažesnis kaip 40 % elektros energijos sutaupymas, po Projekto įgyvendinimo (arba po kiekvieno Projekto įgyvendinimo etapo) atliekama Projekto patikra vietoje.

 

Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 40 punkte numatyta, kad Projekto investicijų atsipirkimo laikotarpis privalo būti ne ilgesnis nei 20 metų. Koks investicijų atsipirkimo laikotarpis bus vertinamas: ekonominis ar finansinis?

 

Vadovaujantis Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 40 punktu bus vertinamas ekonominis Projekto investicijų atsipirkimas.

 

Ar įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo Projektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu (t.y. sudarius sutartį su ESCO kompanija), kai ESCO kompanija atsakinga už projekto finansavimą, savivaldybės įsipareigojimai pagal sutartį su ESCO kompanija bus įskaičiuojami į savivaldybės skolinimosi limitus?

 

Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos apraše numatyti 4 projektų įgyvendinimo būdai, iš kurių 3 įgyvendinami sudarant sutartį su ESCO kompanija ir yra laikomi VPSP projektais.

VPSP (PPP) sutarčių klasifikavimą valstybės skolos tikslais problematika nagrinėjama Eurostat parengto deficito ir valstybės skolos vadovo (angl. – Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010) VI.4 dalyje.

Išskiriamos trys pagrindinės rizikų kategorijos:

Statybos rizika (angl. – construction risk) – statybos kainų išaugimo rizika, statybos vėlavimo rizika, atitikimo specifikacijai rizika.

Prieinamumo rizika (angl. – availability risk) – rizikos, susijusios su paslaugos kiekiu ir teikiamos paslaugos kokybe.

Paklausos rizika (angl. – demand risk) – rizika susijusi su paklausos svyravimu.

Siekiant, kad įsipareigojimai pagal sutartį su ESCO kompanija būtų apskaitomi privataus partnerio, o ne savivaldybės balanse, privačiam partneriui turi būti perduota statybos rizika ir dar viena iš kitų dviejų rizikų, t. y. prieinamumo arba paklausos rizika.

Vis dėlto papildomai reikalinga įvertinti daug kitų papildomų faktorių, tokių kaip finansavimo struktūra, papildomos suteiktos garantijos, baudų sistema už nepasiektus rezultatus ir t.t. Detalus klausimynas, padedantis kompleksiškai įvertinti visus faktorius, yra pateiktas EPEC parengtame dokumente Risk Distribution and Balance Sheet Treatment Practical Guide, Second Edition, November 2014: http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_risk_distribution_and_balance_

sheet_treatment_2nd_edition_en.pdf. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta, yra pateikti šio dokumento III B dalyje (klausimai 23-32). Šių klausimų tikslas patikrinti, ar ESCO gali būti traktuojama kaip nepriklausomas institucinis vienetas, pavyzdžiui, ar turi laisvę priimti sprendimus dėl turto ir įsipareigojimų valdymo, ar turi pajėgumus (angl. – capacity) įsigyti turtą ir prisiimti įsipareigojimus, ar turi pajėgumus sudaryti sutartis su ne valstybės sektoriaus įmonėmis ir t.t. Jei ESCO neatitiktų nepriklausomumo kriterijų, projektas turėtų būti apskaitomas savivaldybės balanse.

Jei būtų įvykdyti aukščiau minėti kriterijai, projektas galėtų būti apskaitomas privataus partnerio balanse ir neturėtų neigiamos įtakos valstybės skolos rodikliams.

 

Kokių veiksmų imtis dėl nusidėvėjusių AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau - ESO) atramų (stulpų)?

 

Kiekviena savivaldybė turėtų kreiptis į ESO regioninius padalinius ir bendru sutarimu nuspręsti, kaip šiuo metu ar ateityje bus eksploatuojami ESO nuosavybėje esantys stulpai. 

 

Kodėl reikia atlikti turto inventorizaciją?

 

Inventorizacija reikalinga tam, kad būtų galima parengti kuo tikslesnį investicijų projektą. Atlikus inventorizaciją, turėtų būti surinkta informacija dėl atramų skaičiaus ir tipo, elektros linijų ilgių ir tipų bei šviestuvų skaičių ir tipų konkrečiose gatvės. Į inventorizacijos apimtį siūlome įtraukti visus planuojamus modernizuoti miesto apšvietimo sistemos elementus pvz. ir valdymo spintas. Dokumentų dėl tinklų registravimo ir apskaitos VIPA nereikalauja.

Rengiant investicijų projektą, siūlome inventorizaciją atlikti žemiau pateiktos lentelės forma.


Kas turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendime, kreipiantis dėl garantijos suteikimo įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą?

 

  • Pritarimas investiciniam projektui dėl „Miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo“. 
  • Kokiu būdu bus įgyvendinamas projektas (pagal UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2015-08-14 Nr.2015/9-30 generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos apraše numatytus projekto įgyvendinimo būdus).
  • Kam pavedama atlikti projekto įgyvendinimą (pateikti paraišką dėl garantijos suteikimo, vykdyti viešuosius pirkimus, koordinuoti miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo rangos darbus ir t.t).
  • Iki kada turi būti pradėti ir įvykdyti viešieji pirkimai projekto finansavimo/ETPT/rangos darbų įsigijimui.
  • Projekto finansavimui planuojamas skolintis lėšų dydis % ir paskolos grąžinimo terminas.
  • Kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai (jei tokių būtų).

Ar miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas gali apimi ir šalia esančių miestelių, kaimų, viensėdžių gatves ir viešąsias erdves?  

 

2016 m. sausio 6 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-8 pakeistas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo, kuriame buvo patikslintas Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo atveju aktualus P.S.316 rodiklis “Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos”. Rodiklio sąvokos apibrėžime nurodyta:

Jeigu su miestu besiribojančio miestelio, kaimo, viensėdžio ar jo dalies gatvių apšvietimo infrastruktūra priskiriama miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrai ir nuosavybės teise priklauso tai pačiai savivaldybei, miestų apšvietimo modernizavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą tikslais, toks miestelis, kaimas, viensėdis ar jo dalis taip pat priskiriami miestui.

Jei šalia gatvės esančios viešosios erdvės, pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas naudojamas ir gatvės apšvietimui bei nuosavybės teise priklauso tai pačiai savivaldybei, ši viešosios erdvės, pėsčiųjų ar dviračių tako dalis gatvių apšvietimo modernizavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą tikslais taip pat priskiriama gatvei. 

Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą rasite čia.