+370 5 203 4977


Finansinės priemonės (toliau – FP), ypač pasiteisinusios energijos efektyvumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo projektuose, nuo šiol bus taikomos plačiau. 2017 m. birželio 30 d. VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir Kultūros ministerijomis, kuria įsteigtas Kultūros paveldo (toliau – KP) fondas. Įsteigtam fondui skirta 5,2 mln. Europos regioninės plėtros fondo​ lėšų, dar tiek pat lėšų bus siekiama pritraukti iš privačių investuotojų. Šiomis lėšomis bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus.   
VIPA planuoja pasirašyti sutartį su atrinktu finansinės priemonės valdytoju, kuris prie fondo lėšų prisidėdamas nuosavomis lėšomis, teiks paskolas tiesiogiai pareiškėjams (apie atrinktą finansinės priemonės valdytoją pareiškėjai bus informuoti bei gaus išsamesnę informaciją apie paraiškų teikimo tvarką, finansavimo sąlygas ir kitus reikalavimus). 

 

PASKOLOMIS BUS SIEKIAMA: 

• skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams; 
• išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms; 
• padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu; 
• pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių 
rinkose. 

Fondo lėšos kultūros paveldo objektų kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms papildys kultūros paveldo objektams teikiamas subsidijas, kuriomis finansuojami paveldo tyrimai, paveldo tvarkybos darbų projektavimas ir paveldo tvarkybos darbai.  

 

SVARBI INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS: 

• finansinė priemonė – paskola ; 
• skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų; 
• galutiniai naudos gavėjai –privatūs kultūros paveldo objektų savininkai, viešieji kultūros paveldo objektų savininkai, galimi partneriai: privatūs ir viešieji kultūros paveldo bendrasavininkiai 
• paskolos terminas – iki 20 metų; 
• KP objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis; 
• paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama ir be subsidijos; 
• paskola KP objektų savininkams teikiama tik tuo atveju, kai jie sutinka šiuos objektus padaryti viešai prieinamais. 

 

PROJEKTAI TURI ATITIKTI KULTŪROS OBJEKTŲ AKTUALIZAVIMO 2014-2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS:  

• objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės, t.y. objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 
• bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros priemones, t.y. projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai.  
• bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams, t.y. projekte yra prisiimti įsipareigojimai užtikrinti, kad po galutinio naudos gavėjo investicijų panaudojimo projekte pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte. 

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į VIPA finansavimo programų vadovę Inga Kaliakinaitę, tel. 8 5 203 4662, el. paštas i.kaliakinaite@vipa.lt